KLUBBEN

Padel för ungdomar, seniorer, veteraner och barn

 

 

 

 

Inbjudan till årsmöte med Skurup Padelklubb

Varmt välkommen till extra årsmöte med Skurup Padelklubb. Klubbens andra årsmöte hålls den 25 mars klockan 18.00 i Träningsverket.

På agendan

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. al av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av agenda.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.

Val av:
 a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c) halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid om ett år;
c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
d) 2 revisorer jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande
f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud. Denna fråga kan överlåtas att utses av styrelsen

 

Varmt välkommen att medverka till detta historiska möte. Efter mötet kommer vi att servera kaffe och macka. Anmäl till info@skuruppadelklubb.se  om Du avser delta på mötet senast den 20 mars!

Styrelsen Skurup Padelklubb

 

LADDA NER UNDERLAG TILL MÖTET

Inbjudan och agenda årsmöte 2020

Medlemsavgift samt budget 2020

Verksamhetsberättelse för Skurup Padelklubb 2019

Valberedningsförslag 2020

Verksamhetsplan 2020

Telefon

0703668636

Adress

Lilla Fabriksgatan 1, 27430 Skurup