KLUBBEN

Padel för ungdomar, seniorer, veteraner och barn

 

 

 

 

Inbjudan till årsmöte med Skurup Padelklubb

Varmt välkommen till extra årsmöte med Skurup Padelklubb. Klubbens tredje årsmöte hålls den 31 maj klockan 18.00. Mötet hålls digitalt via Teams.

På agendan

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av agenda.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.

12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c) halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid om ett år;

c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

d) 2 revisorer jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande

f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud. Denna fråga kan överlåtas att utses av styrelsen

13. Övriga frågor

14. Mötets avslutande

 

Varmt välkommen att medverka till vårt första digitala årsmöte. Anmäl till info@skuruppadel.com om Du avser delta, så skickar vi länk till Teamsmötet.

Styrelsen Skurup Padelklubb

 

LADDA NER UNDERLAG TILL MÖTET

Agenda för årsmötet

Verksamhetsberättelse

Bokslut (BR SPK 2020)

Bokslut (RR SPK 2020)

Revisionsberättelse

Medlemsavgift samt budget för 2021

Verksamhetsplan SPK 2021

Valberedningens förslag 2021

Adress

Lilla Fabriksgatan 1, 27430 Skurup